Aanvraag en gehele overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van de goederen beschreven in onze offerte (Goederen) door de koper (u of Klant) bij Uzed Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 13075134, met statutaire zetel in Unit 1b kinsbourne Farm, Bedfordshire , MK43
  8TS (wij of ons of leverancier).
 2. Deze Algemene Voorwaarden worden geacht door u te zijn aanvaard wanneer u ze of de offerte accepteert of vanaf de datum van enige levering van de Goederen (afhankelijk van wat zich eerder voordoet) en vormen de volledige overeenkomst tussen ons en u.
 3. Deze Algemene Voorwaarden en de offerte (samen het Contract) zijn van toepassing op de aankoop en verkoop van Goederen tussen ons en u, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die u probeert op te leggen of op te nemen, of die geïmpliceerd worden door handel, gewoontes. , praktijk of handelswijze.

Interpretatie

 1. Onder een "werkdag" wordt verstaan ​​elke dag anders dan een zaterdag, zondag of feestdag in Engeland en Wales.
 2. De kopjes in deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.
 3. Woorden die het enkelvoud meedelen, omvatten ook het meervoud en omgekeerd.

Goederen

 1. De beschrijving van de Goederen staat vermeld in onze verkoopdocumentatie, tenzij uitdrukkelijk gewijzigd in onze offerte. Door de offerte te aanvaarden, erkent u dat u niet heeft vertrouwd op enige verklaring, belofte of andere verklaringen over de Goederen van ons. Beschrijvingen van de goederen in onze verkoopdocumentatie zijn uitsluitend bedoeld als leidraad.
 2. Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in de specificatie van de Goederen die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke veiligheids- of andere wettelijke of regelgevende vereisten.

Prijs

 1. De prijs (prijs) van de goederen wordt vermeld in onze offerte die geldt op de datum van uw bestelling of in een andere prijs die we schriftelijk overeenkomen.
 2. Als de kosten van de Goederen voor ons stijgen als gevolg van een factor buiten onze controle, inclusief maar niet beperkt tot materiaalkosten, arbeidskosten, wijziging van wisselkoersen of heffingen, of wijzigingen in leveringstarieven, kunnen we de Prijs vóór levering verhogen. .
 3. Een eventuele verhoging van de Prijs op grond van bovenstaande clausule zal pas plaatsvinden nadat wij u hierover hebben geïnformeerd.
 4. Mogelijk heeft u recht op kortingen. Alle kortingen zijn naar eigen goeddunken.
 5. De Prijs is exclusief kosten voor verpakking en transport/levering.
 6. De Prijs is exclusief eventuele toepasselijke BTW en andere belastingen of heffingen die door een bevoegde autoriteit worden opgelegd of geheven.

Annulering en wijziging

 1. Details van de Goederen zoals beschreven in de bovenstaande clausule (Goederen) en uiteengezet in onze verkoopdocumentatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vormen geen contractueel aanbod om de Goederen te verkopen dat kan worden aanvaard.
 2. De offerte (inclusief elke niet-standaard prijs die is overeengekomen in overeenstemming met de clausule over de prijs (hierboven) is slechts geldig voor een periode van 1 dag vanaf de datum die erin wordt weergegeven, tenzij deze uitdrukkelijk op een eerder tijdstip door ons wordt ingetrokken.
 3. Ieder van ons kan de bestelling om welke reden dan ook annuleren voordat u de offerte accepteert (of afwijst).

Betaling

 1. Wij factureren u voor de prijs:
  1. A. op of op enig moment na levering van de Goederen; of
  2. B. waar de Goederen door u moeten worden opgehaald of waar u de Goederen ten onrechte niet in ontvangst neemt, op enig moment nadat wij u hebben geïnformeerd dat de Goederen gereed zijn voor afhaling, of nadat wij hebben geprobeerd deze af te leveren.
 2. U dient de Prijs binnen 7 dagen na de datum van onze factuur te betalen of anderszins volgens de tussen ons overeengekomen kredietvoorwaarden.
 3. U moet betalen, zelfs als de levering niet heeft plaatsgevonden en/of de eigendom van de Goederen niet op u is overgegaan.
 4. Als u niet binnen de hierboven genoemde termijn betaalt, zullen wij verdere leveringen aan u opschorten en, zonder onze andere rechten of rechtsmiddelen voor wettelijke rente te beperken, u rente in rekening brengen tegen het tarief van 8% per jaar boven de basisrente van de Bank of England van tijd tot tijd over het uitstaande bedrag totdat u het volledige bedrag hebt betaald.
 5. De betalingstermijn is een essentieel onderdeel van het contract tussen ons en u.
 6. Alle betalingen moeten worden gedaan in Britse ponden, tenzij schriftelijk anders tussen ons overeengekomen.
 7. Beide partijen moeten alle bedragen die krachtens deze Algemene Voorwaarden verschuldigd zijn, volledig betalen zonder enige aftrek of inhouding, behalve zoals vereist door de wet, en geen van beide partijen heeft het recht om krediet, verrekening of tegenvordering tegen de ander in te stellen om de inhouding van betaling te rechtvaardigen.een dergelijk bedrag geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

Levering

 1. Wij zorgen voor de levering van de Goederen op het adres dat in de offerte is vermeld, of op uw bestelling, of op een andere locatie die wij schriftelijk overeenkomen.
 2. Als u geen afleveradres opgeeft of als we het er allebei over eens zijn, moet u de Goederen bij ons ophalen.
 3. Afhankelijk van de specifieke voorwaarden van een speciale bezorgdienst, kan de levering op elk moment van de dag plaatsvinden en moet deze op elk moment tussen 08.00 uur en 20.00 uur worden aanvaard.
 4. Als u de Goederen niet in ontvangst neemt, kunnen wij, naar eigen goeddunken en onverminderd andere rechten:
  1. A. de Goederen op te slaan of te regelen en u alle daarmee samenhangende kosten en uitgaven in rekening te brengen, inclusief maar niet beperkt tot transport, opslag en verzekering; en/of
  2. B. het treffen van regelingen voor de herlevering van de Goederen en brengt u de kosten van een dergelijke herlevering in rekening; en/of
  3. C. na 10 werkdagen de Goederen geheel of gedeeltelijk doorverkopen of anderszins weggooien en eventuele tekorten onder de prijs van de Goederen aan u in rekening brengen.
 5. Indien herlevering niet mogelijk is zoals hierboven uiteengezet, dient u de Goederen bij ons op te halen en wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Alle daaraan verbonden kosten kunnen wij bij u in rekening brengen, inclusief maar niet beperkt tot opslag en verzekering.
 6. Eventuele opgegeven leveringsdata zijn slechts bij benadering en het tijdstip van levering is niet van essentieel belang. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de Goederen die wordt veroorzaakt door een omstandigheid waarover wij geen controle hebben of doordat u ons geen adequate leveringsinstructies of andere instructies heeft gegeven die relevant zijn voor de levering van de Goederen.
 7. Wij kunnen de Goederen in termijnen leveren, die afzonderlijk worden gefactureerd en betaald. Elke termijn is een afzonderlijk contract. Een vertraging in de levering of een defect in een termijn geeft u niet het recht om een ​​andere termijn te annuleren.

Inspectie en acceptatie van goederen

 1. U dient de Goederen te inspecteren bij levering of afhaling.
 2. Indien u beschadigingen of tekorten constateert, dient u dit binnen 1 dag na levering schriftelijk aan ons mede te delen, onder vermelding van de details.
 3. Tenzij anders overeengekomen, accepteren wij alleen geretourneerde goederen als we ervan overtuigd zijn dat de goederen defect zijn en indien nodig een inspectie hebben uitgevoerd.
 4. Op voorwaarde dat u deze clausule en/of onze overeenkomst naleeft, kunt u de Goederen retourneren en zullen wij, indien van toepassing, de Goederen of een deel ervan repareren, vervangen of terugbetalen.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk of verder verplicht met betrekking tot de Goederen als:
  1. A. als u verzuimt kennisgeving te doen zoals hierboven uiteengezet; en/of
  2. u verder gebruik maakt van dergelijke Goederen nadat u kennisgeving heeft gedaan onder de bovenstaande clausule met betrekking tot schade en tekorten; en/of
  3. het gebrek ontstaat doordat u onze mondelinge of schriftelijke instructies over de opslag, inbedrijfstelling, installatie, gebruik en onderhoud van de Goederen niet hebt opgevolgd; en/of
  4. het gebrek voortvloeit uit normale slijtage van de Goederen; en/of
  5. het defect voortvloeit uit verkeerd gebruik of wijziging van de Goederen, nalatigheid, opzettelijke schade of enige andere handeling door u, uw werknemers of agenten of derden.
 6. U draagt ​​het risico en de kosten voor het retourneren van de goederen.
 7. Aanvaarding van de Goederen wordt geacht te hebben plaatsgevonden na inspectie ervan door u en in ieder geval binnen 7 dagen na levering.

Risico en titel

39. Het risico van de Goederen gaat op u over zodra de levering voltooid is.

40. Het eigendom van de Goederen gaat pas op u over nadat wij de volledige betaling (in contanten of in beschikbare fondsen) hebben ontvangen voor: (a) de Goederen en/of (b) alle andere goederen of diensten die wij aan u hebben geleverd en waarvoor betaling verschuldigd is.

41. Totdat de eigendom van de Goederen op u is overgegaan, moet u dat doen (a) de Goederen op fiduciaire basis bewaren als onze bewaarnemer; en/of (b) de goederen afzonderlijk op te slaan en geen enkel identificatiemerk of verpakking op of met betrekking tot de Goederen te verwijderen, onleesbaar te maken of onleesbaar te maken; en/of (c) de Goederen in goede staat houden en verzekerd houden tegen alle risico's voor de volledige prijs vanaf de datum van levering.

42. Zolang de Goederen niet zijn doorverkocht of onomkeerbaar in een ander product zijn verwerkt, en zonder enig ander recht of rechtsmiddel dat wij hebben te beperken, kunnen wij u op elk moment vragen de Goederen te leveren en, als u dit niet doet, betreed daarom onmiddellijk een van uw gebouwen of een derde partij waar de Goederen zijn opgeslagen om ze op te halen.

Beëindiging

43. We kunnen de verkoop van Goederen onder het Contract beëindigen wanneer:

  1. A. u een wezenlijke inbreuk pleegt op uw verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden;
  2. B. u bent of wordt, of, naar onze redelijke mening, het onderwerp van een faillissementsbevel, of u profiteert van enige andere wettelijke voorziening voor de verlichting van insolvente debiteuren;
  3. C. u gaat een vrijwillige regeling aan onder Deel 1 van de Insolvency Act 1986, of er wordt een andere regeling of regeling getroffen met uw schuldeisers; of
  4. D. u een vergadering van uw schuldeisers bijeenroept, een vrijwillige of verplichte liquidatie ondergaat, een curator, manager, bewindvoerder of administratief curator laat aanstellen met betrekking tot uw bezittingen of ondernemingen of een deel daarvan, eventuele documenten bij de rechtbank worden ingediend voor de benoeming van een bewindvoerder, er wordt kennis gegeven van het voornemen om een ​​bewindvoerder te benoemen door u of een van uw directeuren of door een in aanmerking komende houder van een vlottende last (zoals gedefinieerd in paragraaf 14 van Schema B1 van de Insolvency Act 1986), er wordt een resolutie aangenomen of een verzoekschrift ingediend bij een rechtbank voor de afwikkeling van uw zaken of voor het verlenen van een bevel tot bewind, of er wordt een procedure gestart met betrekking tot uw insolventie of mogelijke insolventie.

Beperking van aansprakelijkheid

 1. Onze aansprakelijkheid onder het Contract, en in strijd met wettelijke plichten, en op grond van een onrechtmatige daad, verkeerde voorstelling van zaken of anderszins, is beperkt tot dit artikel.
 2. Met inachtneming van de bovenstaande clausules over Inspectie en Acceptatie en Risico en Eigendom, zijn alle garanties, voorwaarden of andere voorwaarden die door de wet of het gewoonterecht worden geïmpliceerd (behalve degene die worden geïmpliceerd door Sectie 12 van de Sale of Goods Act 1979) uitgesloten voor zover toegestaan. volgens de wet.
 3. Als wij de Goederen niet leveren, is onze aansprakelijkheid beperkt, met inachtneming van de onderstaande clausule, tot de kosten en uitgaven die u heeft gemaakt bij het verkrijgen van vervangende goederen met een vergelijkbare beschrijving en kwaliteit op de goedkoopste beschikbare markt, verminderd met de prijs van de Goederen.
 4. Onze totale aansprakelijkheid zal in geen geval groter zijn dan het totale bedrag van de door u te betalen Prijs.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk (ongeacht of veroorzaakt door onze werknemers, agenten of anderszins) in verband met de Goederen, voor:
  1. A. eventuele indirecte, bijzondere of gevolgschade, schade, kosten of uitgaven; en/of
  2. B. eventuele winstderving; verlies van verwachte winsten; verlies van omzet; verlies van gegevens; verlies van reputatie of goodwill; zakelijke onderbreking; of andere claims van derden; en/of
  3. C. het niet nakomen van een van onze verplichtingen als een dergelijke vertraging of niet-nakoming te wijten is aan een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt; en/of
  4. D. eventuele verliezen die direct of indirect worden veroorzaakt door een tekortkoming of schending door u met betrekking tot uw verplichtingen; en/of
  5. e. enig verlies met betrekking tot de keuze van de Goederen en de manier waarop deze aan uw doel zullen voldoen of het gebruik door u van de geleverde Goederen.
 6. De uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze clausule zullen onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid niet uitsluiten of beperken; of voor enige kwestie waarvoor het voor ons illegaal zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken; en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

Communicatie

 1. Alle kennisgevingen onder deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk zijn en worden ondertekend door of namens de partij die de kennisgeving doet (of een naar behoren gemachtigde functionaris van die partij).
 2. Kennisgevingen worden geacht naar behoren te zijn gedaan:
  • A. bij bezorging, indien afgeleverd per koerier of andere koerier (inclusief aangetekende post) tijdens de normale kantooruren van de ontvanger;
  • B. wanneer verzonden, indien verzonden per fax of e-mail en er een succesvol verzendrapport of ontvangstbewijs is gegenereerd;
  • C. op de vijfde werkdag na verzending, indien verzonden per nationale gewone post; of
  • D. op de tiende werkdag na verzending, indien per luchtpost verzonden.
 3. Alle kennisgevingen onder deze Algemene Voorwaarden moeten worden gericht aan het meest recente adres, e-mailadres of faxnummer dat aan de andere partij is medegedeeld.

Gegevensbescherming

 1. Bij het verstrekken van de Goederen aan de Koper kan de Verkoper toegang krijgen tot en/of de mogelijkheid verwerven om persoonsgegevens van werknemers van de Koper over te dragen, op te slaan of te verwerken.
 2. De partijen komen overeen dat wanneer een dergelijke verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, de Koper 'gegevensbeheerder' zal zijn en de Verkoper de 'gegevensverwerker' zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals gewijzigd, uitgebreid en/of gewijzigd. of af en toe herhaald.
 3. Om twijfel te voorkomen: 'Persoonsgegevens', 'Verwerking', 'Gegevensbeheerder', 'Gegevensverwerker' en 'Gegevenssubject' hebben dezelfde betekenis als in de AVG.
 4. De Verkoper zal Persoonsgegevens uitsluitend Verwerken voor zover redelijkerwijs nodig is om hem in staat te stellen de Goederen te leveren zoals vermeld in deze algemene voorwaarden of zoals gevraagd door en overeengekomen met de Koper, zal Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de Verwerking en zich onthouden van het Verwerken van Persoonsgegevens voor eigen doeleinden of voor doeleinden van derden.
 5. De Verkoper zal Persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden anders dan werknemers, directeuren, agenten, onderaannemers of adviseurs op een strikte ‘need-to-know’-basis en alleen onder dezelfde (of uitgebreidere) voorwaarden als uiteengezet in deze voorwaarden. en voorwaarden of voor zover vereist door toepasselijke wet- en/of regelgeving.
 6. De Verkoper zal de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen implementeren en handhaven die nodig zijn om de Persoonsgegevens die door de Verkoper namens de Koper worden verwerkt, te beschermen. Meer informatie over de benadering van gegevensbescherming door de Verkoper wordt gespecificeerd in zijn Gegevensbeschermingsbeleid, dat te vinden is op onze website. Voor vragen of klachten over gegevensprivacy kunt u een e-mail sturen naar: john@uzed.com.

Omstandigheden die buiten de macht van een van beide partijen liggen

 1. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of vertragingen in de nakoming van hun verplichtingen, indien deze tekortkomingen of vertragingen het gevolg zijn van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij ligt. Dergelijke oorzaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot: vakbondsacties, burgerlijke onrust, brand, overstromingen, stormen, aardbevingen, terreurdaden, oorlogsdaden, overheidsoptreden of enige andere gebeurtenis die buiten de controle van de partij in kwestie ligt.

Geen vrijstelling

 1. Geen enkele verklaring van afstand door ons van enige schending van deze Algemene Voorwaarden door u zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige daaropvolgende schending van dezelfde of enige andere bepaling.

Verbreking

 1. Als een of meer van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar blijken te zijn, worden die bepalingen geacht te zijn gescheiden van de rest van deze Algemene Voorwaarden (die geldig en afdwingbaar blijven).

Recht en jurisdictie

 1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Engeland en Wales en alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse en Welshe rechtbanken.